Historik

Efter att ha varit anställd på Hornsbergsrör och sedan Vågbro rör, startade Reijo Raappana 1982 den enskilda firman R.R Rörservice. 1989 bildades ett aktiebolag av verksamheten. Det har varit namnändringar på vägen men företaget är det samma nu som 1989, fortfarande med samma organisationsnummer.

Idag heter vi VRE Rör & Värmeekonomi AB. Vi är ett familjeföretag i 2:a generationen med fem anställda. Vår styrka är vår flexibilitet och vårt kunnande. Vi håller vad vi lovar! Det är bättre att inget lova än att bryta det man kommit överens om.

Miljöpolicy

Företagets övergripande inriktning inom miljöområdet är att hushålla med naturresurser och att begränsa negativ miljöpåverkan som följd av vår verksamhet.

Detta innebär att vi enligt nedanstående skall:
- Skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.
- Följa lagar, förordningar och övriga krav inom miljöområdet samt att sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.
- Minska våra avfallsmängder och begränsa material och energiuttaget.
- Verka för källsortering av restprodukter.
- Särskilja restprodukter som är skadliga för miljöområdet.
- Anlita leverantörer som uppfyller våra krav inom miljöområdet.
- Använda material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt samt att diskutera materialval med beställaren.

Miljöarbetet utgår från ett ledingssystem med dokumenterade punkter enligt ISO14001:2004

Arbetsmiljöpolicy

Hos samtliga anställda är arbetsmiljöfrågor en integrerad del av företagets produktion, där huvudansvaret dock ligger på företagsledningen. Detta betyder att vi i möjligaste mån ser till att tillhandahålla de redskap och den utrustning som behövs för att få en god arbetsmiljö. Att i vårt dagliga arbete sträva efter att göra detta så ergonomiskt och skonsamt som möjligt. Vi arbetar för att vår arbetsmiljö, såväl den fysiska, psykologiska som den sociala, ska vara så bra som möjligt.

Personalen på VRE Rör & Värmeekonomi AB bereds tillfällen att på ett naturligt sätt påverka sin arbetsmiljö och utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöfrågor. Samtliga anställda har möjlighet att söka upp läkare en gång om året på företagets bekostnad och utvärdera sin hälsa. Alla anställda har möjligheter till friskvård på företagets bekostnad t.ex. massörer, kiropraktorer, gym och liknade.

Det är företagsledningens önskan att alla anställda på företaget ska hjälpa ledningen i dess arbetsmiljöarbete, genom att engagera sig i sin och sina arbetskamraters arbetsmiljö. Därigenom ska vi vara och förbli ett företag där trivseln och teamkänsla är någonting vi kan vara stolta över.

Arbetsmiljörbetet utgår från ett ledingssystem med dokumenterade punkter enligt OHSAS 18001:2007

Kvalitétspolicy

Marknaden skall uppfatta oss som en kvalitetsleverantör av tjänster. Genom lyhördhet, flexibilitet och engagemang skall vi tillgodose kundens behov och önskemål. Med enkla samarbetsformer och kompetenta medarbetare skall vi leverera rätt, prisvärda produkter till högsta kvalitet vid rätt tid. Varje åtagande skall vara en god referens.

Kvalitetsarbetet utgår från ett ledningssystem med dokumenterade punkter enligt ISO 9001:2008